Onsdag, 14. Juli 2004

Flensborg Avis

Uwe Appold

Stor religiøs kunst

UNEVAD. Uwe Appold, der har atelier i den lille by Unevad, er f ørst og fremmest kunstner. Men eftersom han i h øj grad kaster sig over religi øse motiver, har han også en omfattende teologisk indsigt.
For tiden er han blandt andet i gang med at lave seks store vr æker, som skal udstilles i Düsseldorf i forbindelse med en kirkelig ungdomsuge n æste sommer.
Billederne skal udstilles iden s åkaldte bunkerkirke i byen.
- Det er en meget stor udfordring, som jeg kaster mig over med forn øjelse, siger Uwe Appold.

 

Et sjældent format. Billedet Gloria er rundt. Det ser færdigt ud, men er det ikke.

Et sjældent format.
Billedet Gloria er rundt. Det ser færdigt ud, men er det ikke.


Ingen religi ø s kunst
uden teologisk kendskab

Kunstneren Uwe Appold finder både
ro og inspiration i museumsbyen Unevad.

UNEVAD. Det er n ødven­digt at have stor indsigt i teologien, hvis der ogs å skal laves religi øs kunst. Ikke at teologien skal »males af«, men fortolkes i en s å sp ændende og kunstne­risk grad, at man under et bes øg i den flensborgske maler Uwe Appolds atelier i museumsbyen Unevad sl ås med forundring og ærefrygt.
Uwe Appolds fremtoning skal man ikke tage fejl af. Han virker som havde han masser af tid. En eventuel hektisk attitude skal man ikke forvente. Han virker, som har han det rolige overblik.

Uwe Appold er i besiddelse af en arbejdsdiciplin, der er helt us ædvanlig. Det f år man hurtigt en fornem­melse af under et bes øg i Unevad.
Ateliet er k æmpestort, ligesom de fleste af hans billeder er det. Flere af l ærrederne m åles i meterst ørrelser - ogs å de seks store bil­leder han er i gang med at male med henblik p å en udstilling og en workshop i forbindelse med en kirkelig verdens ungdomsuge (Welt Jugend Woche) i Köln til n æste år i juli. Her skal han udstille i den s åkaldte bunkerkirke Sct. Cunibert i Düsseldorf.
Desuden skal han i løbet af denne uge lede en maler­skole i kirken for 15 talent­fulde kunstnere. Resultatet af denne undervisning skal munde ud i 25 religi øse bil­leder skabt af de unge kunstnere. De vil blive ud stillet i bunkerkirkens underjordiske cellesystem. Dem er der 30 af p å hver 7 kvadratmeter, som gjorde det ud for beskyttelsesrum under krigen. Religi øs kunst bliver ikke til p å en studs, og billeder­ne, der skal udstilles i Düsseldorf b ærer alle navne. Samlet hedder de die Mes­se, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctum og Agnus Dei.
- Jeg har et lilIe års tid til at blive f ærdig med mine v ærker. Det kan m åske ly­de af meget, men n år man, som jeg, har flere projekter i gang p å en og samme tid, er et år ikke for meget, si­ger Uwe Appold. S åledes arbejder han i øjeblikket ogs å p å en altertavle til den evangeliske kirke i Sehnde n ær Hannover. Opgaven fik han i konkurrence med tre andre kunstnere, og han sendte tre forslag til me­nigheden i Sehnde, der valgte det ene udkast. Bil­ledet har opstandelsen som det gennemg ående tema gjort med en symbolik, der ikke er til at tage fejl af.
-Alterbilledet indvies i kirken den 1. advent, siger, Appold kort. Der er mange milepr æle i kunstneren Uwe Appolds liv. Ungdomsugen og ud­stillingen i Köln og Düssel­dorf kan f øjes til.
- Det bliver en k æmpe udfordring, som jeg vil kaste mig over med stor for nøjelse.
Man kan ikke tale med Uwe Appold uden at kom­me ind p å hans kunstneri­ske fortolkning af Apoka­lypsen i Johannes Åbenbaring. Et af h øjdepunkterne i forbindelse med v ærker­ne, det har taget Appold sm å 10 år at male, var den samlede udstilling af billederne p å den gr æske ø Patmos, hvor evangelisten Jo­hannes skrev Abenbarin­gen. Billederne er nu tilba­ge i atelieret - og de er ikke til salg.

Jens Høyer

Tem æt ialterbilledet til kirken i Sehnde er opstandelsen, og bliver en del af det gamle alter.

Tem æt ialterbilledet til kirken i Sehnde er opstandelsen, og bliver en del af det gamle alter.
(Fotos: Lars Salomonsen)